ūüĎĽ

Villkor

Mjuk försäljningstjänst

Mjuk Sverige AB (Business ID 559330-1137) ("Mjuk" eller "Vi") erbjuder försäljningstjänster av begagnade möbler och inredning till privatpersoner och företag. Försäljningsformen för möbler är kommissionsförsäljning, där ägaren av produkten ("säljaren") är en privatperson eller ett företag, men köparen ("köparen") köper och handlar med Mjuk. Genom att acceptera beställningen innan möblerna hämtas ut godkänner säljaren dessa försäljningsvillkor. Mjuk hanterar, fotograferar, prissätter, förpackar och lagrar möblerna under försäljningsprocessen. När produkten har blivit såld, ordnar Mjuk leverans av möblerna till köparen. Mjuk ansvarar för eventuella returer och behandling, kundtjänst samt betalning av försäljningsintäkterna till säljaren. Mjuk tillämpar mervärdesskattelagen vid försäljning av begagnade varor och momsen är därför 0 %. Däremot är porto- och transportkostnader samt eventuella lagerkostnader belagda med 25 % moms. Mjuk förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Rätten att göra ändringar gäller även prissättning, försäljningsprocess och försäljningsprovisioner.

1. Möbler till salu

Mjuk samlar in begagnade möbler och inredningsdetaljer för försäljning. Vi säljer soffor, stolar och fåtöljer, bord, lampor och skåp, hyllor och andra förvaringsmöbler. Vi säljer också mattor och andra inredningsartiklar. Mjuk säljer däremot inte sängar och hushållsapparater. Möblerna måste vara av god kvalitet och säljbara, vilket innebär att de måste vara i gott skick och intakta. Möblerna får till exempel inte ha stora revor eller strukturella skador. Mjuk behandlar i möjligaste mån möbler som är till salu, men vi kan inte göra oss av med överskottet och kan därför inte sälja smutsiga produkter. Mjuk förbehåller sig rätten att välja vilka produkter som ska godkännas för försäljning på grundval av den information som säljaren tillhandahåller och varje möbel måste uppfylla Mjuks kvalitetskriterier. Varje produkts skick och säljbarhet bedöms individuellt. De produkter som ska säljas måste ha ett skäligt andrahandsvärde på minst 2 000 kronor för stora möbler, 1 400 kronor för medelstora möbler och 500 kronor för små möbler. Därför kan till exempel många Ikea-produkter ha ett för lågt andrahandsvärde för att säljas.

Mjuk förbehåller sig rätten att inte att sälja en möbel vid hämtning eller mottagning om kvalitetskriterierna inte uppfylls, till exempel om möbeln är i sämre skick än vad som framgår av den information som lämnats.

Om det vid kvalitetskontrollen och klassificeringen av möblernas skick i lagret konstateras att något väsentligt påverkar möblernas försäljningsvärde, ska säljaren informeras om detta. Se punkt 2.1.

2. Prissättning av möbler

Innan säljaren tar emot en beställning ska han av Mjuk få en uppskattning av nettoförsäljningspriset för möblerna och den egna förtjänsten. Försäljningspriset fastställs på grundval av skick, ålder, marknadspris och efterfrågan. Möblerna säljs alltid till ett pris som är minst lika högt som det uppskattade priset och det ursprungliga priset behålls alltid i minst två veckor om inte ett betydande fel i prissättningen upptäcks omedelbart efter att produkten släppts till försäljning. När produkten har publicerats övervakar Mjuk aktivt efterfrågan per möbel och dess klickfrekvens, så priset kan successivt justeras. Mjuk måste då och då reagera på marknadssituationen och förbehåller sig rätten att till exempel använda sig av rabattkampanjer för att öka försäljningen av möblerna. Ett eventuellt kampanjpris påverkar både Mjuks provision och säljarens vinst. För premiumprodukter är lägsta priset högst 30 % lägre än den nedre gränsen i det ursprungliga prisintervallet. Mjuk informerar alltid säljaren om möblerna klassificeras som premiumprodukter. Mjuk kommer inte att sänka försäljningspriset under denna nivå utan säljarens uttryckliga samtycke. Mjuk förbehåller sig rätten att i särskilda situationer sänka försäljningspriset för vanliga möbler med 70 % av det lägsta priset i den ursprungliga prisuppskattningen under processen. Priset kommer dock aldrig att sänkas till denna nivå om inte möbelns skick var betydligt sämre än förväntat, eller om möblerna inte sålts på mer än sex månader trots aktiv marknadsföring.

Kunden kan se den första prisuppskattningen i sin leverantörsprofil.

2.1 √Ąndring av prisuppskattningen eller f√∂rkastande av m√∂blerna

När Mjuk hämtat möblerna från säljaren, bearbetas alla möbler och deras kvalitet kontrolleras i en process för konditionsbedömning på Mjuks lager. Om besiktningen visar att möbelns skick eller kvalitet är betydligt sämre än förväntat och att den ursprungliga prisuppskattningen därför är för hög, kommer en uppdaterad prisuppskattning att meddelas säljaren via e-post. Den uppdaterade prisuppskattningen kommer också att visas på säljarens egen webbplats. Detsamma gäller för möbler som är i osäljbart skick. Säljaren informeras separat via e-post och produktens status uppdateras på säljarens egen webbplats. När säljaren får en uppdaterad prisuppskattning eller ett meddelande om avslag kan säljaren acceptera den nya prisuppskattningen/ låta Mjuk donera möblerna till en behövande person utan kostnad, alternativt kan säljaren hämta möblerna från Mjuks lager inom två (2) veckor. Om Mjuk inte har fått något svar från säljaren på meddelandet om prisändring eller meddelandet om att möblerna ska avvisas inom två (2) veckor, eller om säljaren inte har hämtat möblerna inom två (2) veckor efter att ha meddelat att han eller hon vill hämta möblerna, har Mjuk rätt att sälja möblerna till ett lägre pris eller att skänka dem.
Kunden är skyldig att övervaka sin e-post och sina kundsidor för att underlätta kommunikationen rörande försäljningen av möblerna. Mjuk är inte skyldig att ringa kunden om ändringar i försäljningen, utan kommunikationen sker via e-post och säljarens profil.

3. Ansvar och försäkring för möblerna

Efter hämtningen tar Mjuk ansvar för möblerna genom hela försäljningsprocessen. För att skydda säljaren försäkrar Mjuk alla möbler som säljs. Om möblerna skadas under tiden de är i Mjuks besittning så att de inte längre är lämpliga för försäljning, informeras säljaren och de försäkrade möblerna ersätts i enlighet med dessa villkor. Mjuks ansvar är begränsat till den nedre gränsen för det uppskattade priset på möblerna och Mjuk betalar säljaren samma ersättningsbelopp i händelse av skada som om möblerna hade sålts för nettopriset till den nedre gränsen för det uppskattade priset. Mjuk ansvarar inte för skador som orsakats av ett hinder eller en händelse utanför dess kontroll, vilken inte rimligtvis kunde förutses eller vars konsekvenser inte kunde undvikas. Force majeure omfattar, men är inte begränsat till, sjukdom hos personalen, bränder, naturkatastrofer och eventuellt haveri av transportutrustning.

4. Försäljningsperiod och osålda produkter

Mjuk förbinder sig att sälja möblerna under minst åtta (8) månader. Om möblerna av någon anledning inte har sålts inom denna period, kommer Mjuk att kontakta säljaren, som kan besluta om han eller hon vill fortsätta försöka sälja möblerna.

Säljaren har rätt att, om han eller hon så önskar, återta möblerna inom två veckor (eller annan överenskommen tidsperiod) efter att Mjuk kontaktat honom eller henne. Om säljaren inte hämtar möblerna inom två veckor, kommer Mjuk att agera på lämpligt sätt. Mjuk kan då till exempel donera möblerna till välgörenhet, återvinna möblerna eller fortsätta att sälja möblerna utan några prisbegränsningar. Säljaren kommer aldrig att debiteras separat för något av ovanstående.

Om Mjuk har tagit emot flera identiska möbler (t.ex. åtta identiska stolar) från samma säljare för försäljning, har Mjuk rätt att fortsätta försäljningen även efter de nämnda åtta månaderna, förutsatt att minst ett exemplar har sålts innan tidsfristen löper ut. I detta fall kommer försäljningsperioden att förlängas till 12 månader.

Säljaren kommer alltid att informeras via e-post om hur försäljningen fortskrider, vilka produkter som sålts, vilka reservationer som gjorts och när de sålda möblerna har levererats till köparen. Samma information kommer också att visas på säljarens egen profilsida.

5. Försäljningskanaler

Den primära försäljningskanalen för möbler är Mjuks egen webbutik. Mjuk förbehåller sig dock rätten att använda andra försäljningskanaler för att sälja möblerna. Mjuk kan till exempel använda sig av onlineauktioner, direktförsäljning eller samarbetande onlinebutiker, för att underlätta försäljningen av möblerna.

6. Serviceområde

Mjuk samlar in möbler från Stockholmsregionen, Västerås eller Uppsala. Mjuk erbjuder köparen leveransalternativet via en logistikpartner i hela Sverige, utom i skärgården. Genom samarbetspartners säljer Mjuk också premiumprodukter internationellt.

7.Insamling av möbler

a) Mjuk hämtar varje vara på den plats och det datum som avtalsparterna har kommit överens om via webbplatsen efter att ha godkänt beställningen.

b) Hämtningsplatsen måste vara inom det serviceområde som anges på webbplatsen. Om hämtningsstället ligger utanför det aktuella serviceområdet och hämtning utanför serviceområdet inte har avtalats särskilt, kan Mjuk säga upp avtalet och inte hämta möblerna.

c) Säljaren kan när som helst, men senast fyrtioåtta (48) timmar före den överenskomna hämtningstiden, ändra tidpunkten för upphämtning. Till exempel: Om säljaren har valt onsdag (17:00-19:00), ska säljaren meddela Mjuk om ändringen senast kl. 17:00 på måndagen. Meddelandet om överföringen ska skickas via e-post till shipping@mjuk.se.

d) Det är Säljarens ansvar att förse Mjuk med all relevant information om produkten eller om upphämtning av varan, oavsett om frågorna på webbplatsen specifikt efterfrågar denna information. Om någon relevant information om produkten inte specifikt efterfrågas på webbplatsen är det säljarens ansvar att proaktivt och korrekt informera Mjuk i tid.

e) Om säljaren inte är närvarande eller tillgänglig när Mjuk kommer för att hämta möblerna har Mjuk rätt att ta ut en avgift på 500 kronor av säljaren för den uteblivna hämtningen, för att täcka kostnaderna. Utan hinder av bestämmelserna i dessa villkor, eller något annat avtal mellan säljaren och Mjuk, har Mjuk rätt att vägra att ta emot möbler för försäljning när Mjuks insamlingsteam kontrollerar möblerna under insamlingen. Mjuk behöver inte särskilt ange skälet till sitt beslut att inte acceptera en vara.

(f) Säljaren ger härmed Mjuk rätt att fotografera eller spela in varan, i enlighet med Mjuk interna riktlinjer för kvalitetskontroll och hämtning.

g) Säljaren ska förbereda möblerna för hämtning av Mjuk: möblerna ska vara så lätta som möjligt att hämta, tillträdesvägen till möblerna ska vara fri från hinder och eventuella vägg- eller takmonterade möbler (t.ex. belysningsarmaturer) ska vara borttagna i förväg. Alla möbler ska vara kompletta och monterade, om inget annat avtalats.

8. √Ągande av m√∂bler

a) Mjuk ska inte vid någon tidpunkt anses vara ägare till möblerna, även om möblerna är i Mjuks besittning. Säljaren förblir ägare till möblerna under hela försäljningsprocessen tills dess att möblerna är sålda. Säljaren har däremot inte rätt att återkräva möblerna från Mjuk mitt under försäljningsprocessen efter att beställningen har godkänts. Om möblerna inte säljs inom sex månader kan säljaren kräva tillbaka dem i enlighet med ovanstående villkor.

b) När ett köp av en möbel sker från butiken, överförs äganderätten till möbeln från säljaren till köparen.

9. Fördelning av intäkterna

a) Mjuks vinst på försäljningen beräknas till 11,9 % av nettoförsäljningspriset efter transaktions- och försäkringskostnader. Transaktions- och försäkringskostnader täcker kostnaderna för försäkring, hantering, lastning och förvaring av möblerna samt provisionen från betaltjänstleverantören (till exempel Klarna).

Provisionsmodellen är baserad på data från 20 000+ tidigare försäljningar och fungerar så att desto högre andrahandsvärde eller efterfrågan på möbeln, desto större andel får säljaren. Säljaren får 60% av värdet per såld vara upp till 7000 kr och 70% av värdet som överstiger 7000 kr (exklusive eventuella kostnader för upphämtning om säljaren själv inte lämnar möblerna på Mjuks lager).

Avgiften för hämtning av möblerna är indelad efter deras storlek: små möbler 150 kronor, medelstora möbler 450 kronor och stora möbler 690 kronor. Mjuk kommer att betala säljaren en del av intäkterna från varje såld möbel när möblerna har sålts. Mjuk tar ut sin provision på nettoförsäljningspriset efter transaktions- och försäkringskostnader som betalas av köparen. Säljarens förskottsbetalning ska betalas ut till säljaren enligt vad som anges i punkt "c)". De transaktions- och försäkringskostnader som nämns ovan läggs till de priser som anges i prisuppskattningarna för att få fram de priser som visas i webbutiken. De totala transaktions- och försäkringskostnaderna uppgår till 11,9 % av försäljningspriset. Mjuk tar inte ut någon separat avgift för något skede av försäljningsprocessen, utan täcker sina kostnader endast genom den provision som erhålls på återförsäljningspriset.

b) Mjuk ska till Säljaren betala de belopp som är skyldiga Säljaren enligt detta avtal genom banköverföring till det bankkonto som Säljaren angett vid godkännande av försäljningsordern eller, i särskilda fall, genom någon annan rimlig metod som Mjuk väljer. Det är säljarens ansvar att förse Mjuk med all information som krävs för att genomföra betalningen.

c) Intäkterna från försäljningen ska betalas till säljaren först när betalningen för möblerna har mottagits i sin helhet från betaltjänstleverantören och köparens lagstadgade returrätt har löpt ut. Mjuk behandlar betalningarna två gånger i månaden, den 15:e och 30:e. Innan betalning kan ske måste köparen garanteras 14 dagars lagstadgad returrätt för den produkt som köpts och mottagits från webbutiken. Kontot kommer att regleras den närmaste möjliga behandlingsdagen efter det att köparens returrätt har upphört.

10. Säljarens uppgifter

Genom att acceptera försäljningsvillkoren godkänner säljaren också att Mjuk behandlar och lagrar säljarens uppgifter i enlighet med GDPR. Mjuk lagrar endast de kontaktuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten och säljaren kan när som helst se de uppgifter som Mjuk mottagit i avsnittet "Mina uppgifter" på sin profilsida och ändra dem vid behov, till exempel vid ändring av kontonummer eller adress.

Villkor för Mjuk-Store

Mjuk Sverige AB (organisationsnummer 559330-1137) ("Mjuk" eller "Vi") säljer möbler och inredning till privatpersoner och företag över 18 år. Vid försäljning av begagnade möbler tillämpar vi mervärdesskattelagen, så att momsen på de sålda varorna är 0 %. Transport- och lagringsavgifter är belagda med 25 % moms. Varorna levereras till köparen från Mjuks eget lager eller från en logistikpartners lager. Leverans sker i hela landet och transportkostnaden bestäms av köparens avstånd och storleken på möblerna.Mjuk förbehåller sig rätten att ändra priser, transportkostnader och villkor när som helst.

1. Möbelns skick

Produkter som säljs i Mjuks webbutik kontrolleras av Mjuk och klassificeras med hänsyn till kvalitet och skick innan de läggs ut till försäljning. De flesta möbler som säljs av Mjuk är begagnade och säljs i i befintligt skick. Mjuk strävar efter att vara helt transparent och försöker alltid nämna eventuella brister hos möblerna, men det är naturligt att möblerna uppvisar slitage och tidens patina. Mjuks fem klasser visar skicket för varje enskild produkt, och eventuellt slitage kommer att finnas med på möbelbilderna.

2. Produkternas äkthet

Mjuk gör sitt yttersta för att säkerställa äktheten hos varje produkt som säljs, baserat på information från säljaren eller med hjälp av experter i sitt eget nätverk. Mjuk kan dock inte alltid med 100 % säkerhet garantera att de möbler som säljs är äkta. Om det efter köpet visar sig att en möbel har ett fel med en betydande negativ inverkan på dess värde, ska köparen informera Mjuk via e-post inom fyra veckor efter mottagandet av möbeln, för att ärendet ska hanteras.

3. Beställning av möbler

Beställningar görs via Mjuks webbutik på mjukhome.com/sv-se eller via någon annan försäljningskanal som Mjuk använder. Mjuk skickar en orderbekräftelse via e-post till köparen, varvid beställningen blir bindande. Mjuk behandlar all kundinformation konfidentiellt. De kontakt- och betalningsuppgifter som lämnas vid beställning och köp används endast för att leverera beställningen eller för att lösa eventuella problem. Genom att göra en beställning godkänner köparen leveransvillkoren och förbinder sig härmed att följa dem. I händelse av pris-, fakturerings- eller typografiska fel på Mjuks webbplats, är Mjuk inte skyldig att leverera produkter i enlighet med sådan felaktig information och kommer att korrigera sådana fel innan beställningen fullföljs. I en sådan situation kan köparen naturligtvis besluta om han eller hon vill fortsätta beställningen av möblerna med de korrigerade villkoren.

4. Priser och leveranskostnader

Köparen kan välja hemleverans i kassan i Mjuks webbutik, eller så kan produkterna hämtas i Mjuks lager i Rosersberg. Möblerna måste hämtas inom lagrets öppettider. Möblerna måste hämtas inom två (2) veckor efter köp, annars har Mjuk rätt att debitera kunden den förvaringsavgift som anges i avsnittet "Förvaringskostnader". I priset på möblerna ingår inte leverans och leveranskostnaderna bestäms av möbelns storlek och leveransadressen. Fördelningen av leveransavgiften visas i kassan. Särskilda situationer, till exempel kampanjer med gratis leverans, nämns separat. Möbelns försäljningspris bestäms av försäljningspriset i nätbutiken vid beställningstillfället. Om det till exempel finns kampanjpriser för vissa produktgrupper i nätbutiken vid tidpunkten för hämtning av den köpta möbeln påverkar detta inte försäljningspriset för den tidigare köpta möbeln.

Rabatter, exempelvis koder för inlösen av förmåner, kan inte beviljas retroaktivt och kan inte kombineras med andra rabatter.

#### 5. Villkor för hämtning och leverans samt lagringskostnader.


Köparen måste hämta eller ta emot de möbler som sålts till honom. Denna skyldighet är en del av köparens skyldighet att bidra till transaktionen.

Om köparen inte kan hämta möblerna inom två veckor om det rör sig om en beställning med hämtning, eller inte kan ta emot leveransen förrän vid ett senare datum, ska Mjuk debitera köparen en avgift för att täcka lagerkostnaderna. Förvaringsavgiften per påbörjad vecka är 350 kronor för stora möbler (möbelpall), 200 kronor för medelstora möbler (EUR-pall) och 100 kronor för mindre möbler (mindre än 0,5 m2).

Om köparen inte har hämtat möblerna från lagret inom en rimlig tilläggstid kan Mjuk häva försäljningen. Mjuk har då rätt att kräva ersättning för den ej uthämtade beställningen i enlighet med de lagerkostnader som nämns ovan, vilka kommer att dras av från köpeskillingen vid återbetalning.

Om köparen har begärt att möblerna ska levereras vid ett senare tillfälle återbetalas inte förvaringsavgiften vid återlämnande.

6. Betalning

Mjuk stöder alla standardiserade och säkra betalningsmetoder, från internetbank och direktdebitering till faktura- och kreditkortsbetalningar. När du betalar med banköverföring eller kreditkort på nätet anges Mjuk Group AB som mottagare.

7. Leveranstid

Mjuk levererar möblerna direkt till köparens hem med hjälp av en logistikpartner eller med egen personal och transportutrustning. Mjuk förbehåller sig rätten att dela köparens kontaktuppgifter med transportföretaget för att leverera möblerna. En representant för logistikpartnern kontaktar köparen via telefon eller e-post för att ordna leverans av möblerna. Vår genomsnittliga leveranstid är 4 arbetsdagar, men kan variera beroende på leveransadress. Mjuk ansvarar inte för förseningar som orsakas av force majeure eller indirekta skador som orsakas av förseningar. Mjuk meddelar alla betydande avvikelser i leveranstiderna på sin webbplats.

8. Återlämnande av möbler

Möbler har 14 dagars returrätt. När köparen returnerar möblerna måste kontaktuppgifter och det beställningsnummer som skickats till hans e-postadress meddelas. Möblerna ska vara i samma skick som när de togs emot. Efter returen återbetalas köpeskillingen till köparen utan dröjsmål, senast 14 dagar efter det att varorna returnerats. För ytterligare instruktioner om hur du returnerar möbler kan skicka ett e-postmeddelande till kundservice@mjukhome.com. Observera att Mjuk vid returer endast återbetalar möbelns försäljningspris. För beställningar med hemleverans återbetalar Mjuk inte den ursprungliga leveranskostnaden.

Om köparen utnyttjar sin returrätt för en ej uthämtad möbelartikel där beställningens hämtnings- eller leveranstid har överskridit de två veckor som nämns i avsnitt "5. Villkor för hämtning och leverans av produkter samt lagringsavgifter", har Mjuk rätt att ta ut lagringsavgifter för den ej uthämtade eller ej levererade beställningen.

9. Klagomål

Kunden ska inom sju (7) dagar efter mottagandet av produkten reklamera den defekta produkten till Mjuk per e-post till kundservice@mjukhome.com. Mjuk ansvarar inte för skador som orsakas av omständigheter som beror på kunden, till exempel felaktig användning eller försumlighet av möblerna. Alla möblers ramar kontrolleras som en del av kvalitetskontrollen, men Mjuk kan som leverantör inte erbjuda en garanti för möbler. Om kunden inom en (1) månad efter mottagandet av produkten klagar på en skadad eller trasig ram vid normal användning, kommer Mjuk att behandla klagomålet individuellt för att hitta en lämplig lösning tillsammans med köparen. Mjuk kommer också att behandla efterföljande reklamationer, men kommer aldrig att vara ansvarig för ersättning om Mjuk informeras om en skadad möbel mer än en månad efter leveransen, eftersom Mjuk inte kan vara säker på hur möbeln har hanterats, förvarats eller underhållits sedan köpet.

10.Betalningsvillkor, köp och försäljning

Klarna Oy (2247127-6) och Paytrail Oyj (2122839-7) är betalningsförmedlare och betaltjänstleverantörer i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Klarna Oy/Paytrail Oyj visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller korträkningen och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Betaltjänstleverantörerna är licensierade av betalningsinstitutet.

11.

Vid uppenbara fel, exempelvis vid prissättning av möbler, har Mjuk rätt att avbryta transaktionen och inte leverera den felaktigt prissatta möbeln. I detta fall återbetalar Mjuk köpeskillingen till köparen.

Andra villkor

Användning av mjukhome.com Enligt detta avtal måste säljaren ange viss information och göra vissa val i samband med detta avtal via webbplatsen. Säljarens användning av webbplatsen regleras av vissa villkor för användning av webbplatsen mjukhome.com ("Användarvillkor"), som härmed införlivas i detta avtal. Alla termer som används i detta avtal och som inte definieras på annat sätt ska ha den innebörd som anges i villkoren.